Petr Brandl

1668 – 24. října pokřtěn v kostele sv. Václava na Malé Straně; otec byl vyučený krejčí a působil na falknovském panství rodu Nosticů, matka Alžběta, rozená Hrbková, pocházela z jihočeské vesnice Přestanice; měl pět starších sourozenců

1683 – po nedokončeném studiu na jezuitském gymnáziu byl dán do učení ke Kristiánu Schröderovi, který byl dvorním malířem a inspektorem císařské hradní obrazárny v Praze

1693 – oženil se s Helenou, rozenou Klossovou; jedno z prvních dochovaných děl Kající Maří Magdaléna pro kostel na Skalce v Mníšku pod Brdy (dnes kostel sv. Václava)

1694 – narození syna Maxmiliána; vedl spory s malířským cechem, nakonec se ale sám stal členem staroměstského malířského cechu

1697 – pro kostel sv. Josefa (Praha – Malá Strana) vytvořil oltářní obrazy Sv. Rodina a Vidění sv. Terezie – donace hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka

1699 – pobyt v západních Čechách na panství Kokořovských ve Žluticích a Lažanských v Manětíně – zde obrazy pro hřbitovní kostel sv. Barbory

1703 – malby pro kostel premonstrátek v Doksanech (na hlavním oltáři obraz Narození Panny Marie)

1707 – výzdoba hlavního oltáře klášterního kostela bosých karmelitánů ve Lnářích – Nejsvětější Trojice s Pannou Marií, sv. Augustinem, sv. Tomášem z Villanovy a sv. Zuzanou

1709 – účast na soutěži sochařské výzdoby Karlova mostu

1710–1715 – podniká v dolování zlata v Jílovém u Prahy

1715 – práce pro farní kostel sv. Jana Křtitele v Manětíně – Křest Páně smluvně sjednala hraběnka Marie Gabriela Lažanská spolu s obrazy Výchova Panny Marie a Sv. Antonín Paduánský a Ježíšek

1718–1723 – vznik šesti oltářních obrazů pro kostel sv. Markéty benediktinského kláštera v Praze v Břevnově

1721 – výpravný závěsný obraz Historie Josefa Egyptského objednaný Františkem Josefem hrabětem Černínem, pro něhož Brandl v tomto období intenzivně pracuje; téhož roku se také zintenzivňují spory s Helenou Brandlovou kvůli neplacení výživného na děti

1725 – dodává obraz Sv. Jan Nepomucký jako almužník do kostela sv. Otmara v Mödlingu u Vídně, jinak v tu dobu pracuje převážně ve východních Čechách

1727 – dokončen obraz Klanění tří králů na hlavním oltáři zámecké kaple ve Smiřicích náležející rodu Šternberků

1728 – od října v Hradci Králové v domácím vězení pro dluhy

1728–1729 – práce pro cisterciácký klášter v Sedlci u Kutné Hory – monumentální obraz na hlavním oltáři kostela Nanebevzetí Panny Marie (1787 přenesen do kostela sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě) a dále malby Patronové země české, Vidění sv. Luitgardy a Sv. Juliána

1731 – pobyt v Kuksu u hraběte Františka Antonína Šporka

1731–1732 – pracuje ve slezském Křesoboru – obrazy pro kostel Nanebevzetí Panny Marie při tamním cisterciáckém klášteře (na hlavním oltáři Nanebevzetí Panny Marie a na oltářích postranních Smrt sv. Františka Xaverského a Sv. Jan Nepomucký jako almužník)

1734 – pobývá v Kutné Hoře, kde tvoří poslední díla (z dochovaných to je Umučení sv. Bartoloměje – dnes kostel sv. Bartoloměje v Kolíně a Nejsvětější Trojice – kostel sv. Jakuba)

1735 – 24. září zemřel v Kutné Hoře, pohřben v kostele Panny Marie na Náměti

___________________________________________________________________________

1668 – christened on 24th October in St Wenceslas Church in the Lesser Town of Prague. Father was a qualified tailor and worked on the Falknov estate of the Nostic family; mother Alžběta, née Hrbková, came from the South Bohemian village of Přestanice; he had five older siblings

1683 – after incomplete studies at the Jesuit grammar school he was apprenticed to Kristián Schröder, who was a court painter and inspector of the Imperial Castle Picture Gallery in Prague

1693 – married to Helena, née Klossová; one of his first extant works was Kající Maří Magdaléna (Penitent Mary Magdalene) for the Na Skalce Church in Mníšek pod Brdy (today St Wenceslas Church)

1694 – birth of his son Maxmilián; arguments with the painters’ guild, but finally he became a member of the Old Town Painters’ Guild

1697 – for St Josef’s Church (Prague – Lesser Town) he created the altar paintings The Holy Family and The Vision of St Theresa – the donor was Count Václav Vojtěch of Sternberk

1699 – stay in West Bohemia on the Kokořovský estate in Žlutice and the Lažanský estate in Manětín – paintings here for the cemetery church of St Barbara

1703 – paintings for the Premonstratensian church in Doksany (Picture of the Birth of the Virgin Mary on the main altar)

1707 – decoration of the main altar of the monastery church of the barefoot Carmelites in Lnáře – The Most Holy Trinity with the Virgin Mary, St Augustine, St Thomas of Villanova and St Susanna

1709 – participation in a contest for the sculptural decoration of Charles Bridge

1710–1715 – involved in gold-mining in Jílové near Prague

1715 – work for the parish church of St John the Baptist in Manětín – The Baptism of the Lord was ordered on contract by Countess Marie Gabriela Lažanská together with the paintings The Education of the Virgin Mary and  St Anthony of Padua and the Infant Jesus

1718–1723 – creation of six altar paintings for the Church of St Margaret of the Benedictine Monastery in Prague Břevnov

1721 – the narrative hung painting of The History of Joseph of Egypt, ordered by František Josef Count Černín, for whom Brandl was working intensively at this time; in the same year conflicts strengthened with Helena Brandlová due to his failure to support his children financially

1725 – he delivered the painting St John of Nepomuk Dispensing Alms to the Church of St Otmar in Mödling near Vienna; otherwise he was chiefly working in East Bohemia at this time

1727 – completion of the painting of  The Adoration of the Three Kings for the main altar of the chateau chapel in Smiřice, belonging to the Šternberk family

1728 – from October under house arrest in Hradec Králové due to debts

1728–1729 – work for the Cistercian monastery in Sedlec near Kutná Hora – a monumental painting for the main altar of the Church of the Assumption of the Virgin (in 1787 transferred to the Church of St Laurence in Vysoké Mýto) and also the paintings Patrons of the Czech Lands, The Vision of St Luitgarda and St Julian

1731 – stay in Kuks with Count František Antonín Špork

1731–1732 – working in Křesobor in Silesia – paintings for the Church of the Assumption of Our Lady attached to the local Cistercian monastery (on the main altar The Assumption of the Virgin and on the side altars The Death of St Francis Xavier and St John of Nepomuk as a Dispenser of Alms)

1734 – he was living in Kutná Hora, where he created his final works (of those still in existence these are The Martyrdom of St Bartholomew – today in St Bartholomew’s Church in Kolín and the Holy Trinity – St James’ Church)

1735 – on 24th September he died in Kutná Hora, buried in the Church of the Virgin Mary “Na Náměti”